Konkordato Komiserliği Eğitimi

Konkordato Komiserliği Eğitimi

UNKAPANI :
  (İstanbul Medipol Üniversitesi Haliç Yerleşke)
P L AN L A N I Y O R
Haftasonu Grup:  Saat 09:00 – 18:00

İrtibat: Leges Akademi – Faruk Kahraman 0532 175 29 12 - 547 60 82
leges@leges.com.tr

Eğitim Süresi:
36 Saat


Eğitmenler:
Doç.Dr. Serdar Kale
Prof.Dr.Özgür Çatıkkaş
 
 Eğitim Ücreti: 1200 TL
Ücretlerimize KDV Dahildir.

Program Sonunda Verilen Belgeler:
Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara, İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika belgesi verilecektir.
  
Eğitim İçeriği

Adalet Bakanlığının 30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı yönetmeliğine göre;
“Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi”, komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içerir.
Temel eğitim, en az otuz altı ders saatinden oluşur. Eğitim kuruluşları, Başkanlığın uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilirler.
 
Konkordatonun Tanımı ve Fonksiyonları 
Konkordato Çeşitleri 
   1- Adli Konkordato  
 • İflas Dışı Konkordato 
 • İflas İçi Konkordato 
 • Aktifin Terki Suretiyle Konkordato 
   2- Özel Konkordato 

Konkordato Sürecinde Görev Yapan Organlar ve Mahkemeler 
 • Konkordato Komiseri
 • Alacaklılar Kurulu
 • Alacaklılar Toplantısı  
 • Asliye Ticaret Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay 
Konkordato Aşamaları 
Konkordato Talebi 
Konkordato Talep Edebilecek Kişiler  
Konkordato Dilekçesi 
 
Geçici Mühlet Kararı Verilmesi 
Kesin Mühlet Kararı Verilmesi 
Konkordato Komiseri 
Komiserin Atanması 
Komiserin Görevleri 
Kesin Mühlet İçinde Konkordato İşlemleri 
 • Komiserin Alacaklıları İçin Kayıt Yaptırmaya Çağırması 
 • Aktiflerin Defterinin Tutulması 
Alacakların Bildirilmesi 
 • Borçlunun Kaydedilen Alacaklar Hakkında Beyanda Bulunması 
 • Çekişmeli Alacakların Karara Bağlanması 
 • Konkordato Nisabının Belirlenmesi 
Alacaklılar Toplantısı 
Komiserin Raporunun Mahkemeye Sunulması 
Konkordatonun Tasdiki 
Konkordatonun Hükümleri 
Konkordatonun Feshi 
İflas İçi Konkordato 
Mal varlığının Terki Suretiyle Konkordato  
Adliye Dışı Konkordato 
Konkordato Suçları 

*** İlgili eğitim yeterli katılımcı sayısına ulaşamadığı takdirde iptal olabilir veya başka bir tarihe ertelenebilir.  
 
Kimler İçin?

Komiserin Nitelikleri

MADDE 4 – (1) Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Tam ehliyetli olmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
ç) İflas etmemiş olmak.
d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.
e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.
f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.
 
Komiserin görevlendirilmesi
 
MADDE 5 – (1) Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listeden seçer. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilir.
(2) Üç komiser görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilir. Seçilecek komiserlerden bir diğerinin ise hukukçu olması tercih edilir.
(3) Listeye kayıtlı komiser kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.
(4) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.
(5) Komiserin görevinin sona ermesi hâlinde bu durum mahkemesince sebepleriyle birlikte derhâl bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirilir.

Neler Öğreneceksiniz?

Konkordatonun Tanımı ve Fonksiyonları 
Konkordato Çeşitleri 
Konkordato Sürecinde Görev Yapan Organlar ve Mahkemeler 
Konkordato Aşamaları 
Konkordato Talebi 
Konkordato Talep Edebilecek Kişiler  
Konkordato Dilekçesi 
Geçici Mühlet Kararı Verilmesi 
Kesin Mühlet Kararı Verilmesi 
Konkordato Komiseri 
Komiserin Atanması 
Komiserin Görevleri 
Kesin Mühlet İçinde Konkordato İşlemleri 
Alacakların Bildirilmesi 
Alacaklılar Toplantısı 
Komiserin Raporunun Mahkemeye Sunulması 
Konkordatonun Tasdiki 
Konkordatonun Hükümleri 
Konkordatonun Feshi 
İflas İçi Konkordato 
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato  
Adliye Dışı Konkordato 
Konkordato Suçları 

Ödeme:

" Kaydınızın kesinleşmesi için Ödeme yaptıktan sonra dekontunuzu Leges Akademiye iletiniz "

İstanbul Medipol Üniversitesi
Banka / Şube: Akbank 1200 - Laleli Hesap No:75000 TL Hesabı
İBAN: TR63 0004 6012 0088 8000 0750 00
( Açıklama kısmına Konkordato Komiserliği Eğitimi Haliç Yerleşke yazınız. )