Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Örnek Kararlarla Tasfiye Davaları

                                

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve  Örnek Kararlarla Tasfiye Davaları
Eğitmen: Doç.Dr. Ebru CEYLAN

 

 

1-Genel Olarak  (Mal rejimi kavramı , yasal mal rejimi , seçimlik mal rejimi ayrımı )

2-Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde  Mal  Türleri

 -Edinilmiş mallar 

 -Kişisel mallar ( Kanundan dolayı kişisel mallar , sözleşmeden dolayı kişisel mallar )

 -Paylı mallar

3-Edinilmiş Mallara Katılma  RejimindeEşlerin Hakları   ve Sorumlulukları

4-Edinilmiş Mallara Katılma  Rejiminin Süresi  ( Başlaması , sona ermesi )

5-Edinilmiş Mallara Katılma  Rejiminin Tasfiyesi

 -Malların geri alınması

 -Eşlerin paylarının hesaplanması

 -Malların değerlerinin belirlenmesinde esas alınacak an  ( Kural –istisna)

 -Ölçü alınacak değerler  ( Sürüm , gelir , özel hal geliri )

      Artık değerin  hesaplanması

      Aktif değerlerin hesabı ( Tasfiye sırasında mevcut olan edinilmiş mallar,eklenecek değerler,denkleştirme )

 -Pasif  değerlerin hesabı ( Değer artış payı  , denkleştirme,  borçlar )

 -Katılma alacağının niteliği ve  hesabı  (Kanuna göre , sözleşmeye göre katılma oranı)

 -Katılma ve değer artış alacaklarının  ödenmesi ( Alacaklının belirlenmesi , borçluların belirlenmesi , ölüm halinde aile konutu ve ev eşyasında ayni hak talebinin şartları )

 -Paylı mülkiyetin tasfiyesi

 -Zamanaşımı süresi

6-Katılma Rejimiyle İlgili

                         


                                                                                                 
                                                                      

                     

Ön Kayıt Formu