Türk Borçlar Kanununa Göre Getirilen Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler

                                                                                 

Türk Borçlar Kanuna Göre Getirilen Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler
Eğitmen: Doç.Dr.Ebru CEYLAN

 

             GENEL HÜKÜMLER

1.      Borçlar Hukuku Temel Kavramları : Borç,edim türleri,  borç ilişkisi ve özellikleri  ,irade serbestisi , sözleşme , sözleşmenin kurulma şartları ,  sözleşmenin geçerlilik şartları )

2.      Genel İşlem koşulları

3.       Haksız Fiil sorumluluğu (  Kusura dayanan sorumluluk  şartları ,maddi ve manevi  tazminat davalarının  özellikleri ,  tazminatın belirlenme şartları , kusur aranmayan sorumluluk şartları , adam çalıştıranın sorumluluğu , hayvan idare edenin sorumluluğu ,  yapı malikinin sorumluluğu , ayırt etme gücü bulunmayanın sorumluluğu , ıztırar halinde verilen zarardan sorumluluk ,  tehlike sorumluluğu ,  Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen sorumluluklar , Çevre Kanuna göre  çevreyi kirletenin sorumluluğu )

4.       Sebepsiz Zenginleşme sorumluluğu (  Sebepsiz zenginleşme şartları ve  iade talebiyle ilgili özellikler )

5.      Borçların ifası ( İfanın konusu , tarafları ,  çeşitli edimlerin özellikleri , ifa zamanı , ifa yeri ,iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa sırası ,   alacaklı temerrüdü , ifa davası , tazminat davası ,  sözleşmeden dönme ,  ifa imkansızlığı, borcun kötü ifası , sözleşme görüşmelerinde kusurlu davranış, borçlu temerrüdü ve sonuçları ,para borçlarında borçlu temerrüdü , karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde borçlu temerrüdü ve sonuçları)

6.      Borçların sona ermesi  ( İbra , yenileme , alacaklı ve borçlu sıfatlarının  birleşmesi , ifa imkansızlığı , takas   )  ve zamanaşımı

7.      Borç ilişkilerinde özel durumlar : ( Üçüncü kişinin fiilini üstlenme ,  Üçüncü kişi yararına sözleşme , müteselsil borçluluk ,  müteselsil alacaklılık , koşula bağlı borçlar , ceza koşulu ve özellikleri )

8.      Borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri  ( Alacağın devri , borcun üstlenilmesi , borca katılma ,  sözleşmenin devri , sözleşmeye katılma )

 

            ÖZEL HÜKÜMLER

1.      Satış Sözleşmesi  ( Genel hükümler , taşınır satışı ile ilgili düzenlemeler , taşınmaz satışı ve satış ilişkisi doğuran haklarla ilgili düzenlemeler )

2.      Bazı satış türleri  ( Örnek üzerine satış , beğenme koşuluyla satış , kısmi ödemeli satışlar -taksitle satış ön ödemeli taksitle satış- , açık artırma yoluyla satış )

3.      Kira sözleşmesi  ( Genel hükümler , konut ve  çatılı işyeri kira sözleşmeleri )

4.      Eser  sözleşmesi

5.      Vekalet sözleşmesi

6.      Kefalet sözleşmesi

7.      Adi ortaklık sözleşmesi

 

                                                                                        
  
                                                           
      
                  

Kesin Kayıt Formu